Beloning

Geldt er een cao voor uw bedrijf? Dan moeten al uw werknemers minimaal het cao-loon ontvangen.  Dit geldt ook voor buitenlandse arbeidskrachten, tijdelijke krachten, invalkrachten, mensen met een nulurencontract, thuiswerkers en mensen die voor stukloon werken.

Geldt er geen cao voor uw bedrijf? Dan moeten uw arbeidskrachten in ieder geval het minimumloon én het bijbehorende vakantiegeld ontvangen. Voor werknemers tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Let op bij stage
Het doel van een stage is het ontwikkelen van  basisvaardigheden die helpen bij een goede start op de arbeidsmarkt. Daarbij biedt u begeleiding. Bij een stage staat het leren centraal. U hoeft de stagiair geen loon te betalen. Een vergoeding is wel gebruikelijk.

Maar: doet de stagiair hetzelfde werk als een ‘gewone’ werknemer? Dan heeft hij of zij ten minste recht op het minimumloon.

 • Hoogte van het loon

  Hoogte van het loon

  De hoogte van het cao-loon checkt u bij uw branche-organisatie. De hoogte van het minimumloon wordt elk half jaar vastgesteld. U moet dan ook het loon aanpassen aan het nieuwe bedrag.

  Loon tijdens inwerkperiode
  U betaalt al uw werknemers een volwaardig loon. Neemt u een nieuwe werknemer aan? Dan kunt u voor de inwerkperiode eventueel een lager loon afspreken, omdat de nieuwe werknemer in die tijd mogelijk nog niet 100% productief kan zijn. Maar u moet altijd minimaal het minimumloon betalen.

  • Controleer of alle arbeidskrachten die voor u werken het loon ontvangen waar zij recht op hebben. Dus het cao-loon als dat er is, of anders in ieder geval het minimumloon. Klik voor de hoogte van het minimumloon en meer info hierover.

   actie opslaan
  • Ga na of uw nieuwe werknemers minimaal het minimumloon ontvangen. Klik voor de hoogte van het minimumloon en meer info hierover.

   actie opslaan
 • Minimum vakantiegeld

  Minimum vakantiegeld

  U moet uw werknemers ook vakantiegeld betalen. Minimaal 8% van hun bruto jaarloon.

  Op welk moment betaalt u het vakantiegeld? Dat is in veel gevallen vastgelegd in de CAO of in de arbeidsovereenkomst. Als het tijdstip niet is vastgelegd, kunt u het zelf bepalen. U kunt dan ook kiezen of u het vakantiegeld jaarlijks in één keer uitbetaalt, of in delen.

  Als een werknemer bij u stopt met werken, moet u de werknemer het vakantiegeld betalen dat hij of zij nog tegoed heeft.

 • Het loonstrookje

  Het loonstrookje

  Uw werknemers moeten een loonstrookje krijgen waarop hun loon is gespecificeerd. Zij krijgen altijd een loonstrookje bij de eerste uitbetaling van het loon. En daarna in ieder geval elke keer wanneer er iets wijzigt in het loon.

  Op het loonstrookje vermeldt u o.a. het brutoloon, de ingehouden belasting en premies, het vakantiegeld, een specificatie van eventuele onkostenvergoedingen en van eventuele inhoudingen.

 • Loon via de bank betalen

  Loon via de bank betalen

  U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet altijd ten minste het netto minimumloon overmaken naar de bankrekening van uw werknemers.

  Uitzondering: in sommige gevallen mag u een bedrag inhouden op het minimumloon voor huisvestingskosten en de ziektekostenpremie.

  • Zorg dat u het loon van uw werknemers in ieder geval gedeeltelijk via de bank betaalt. Zij moeten minimaal het netto minimumloon ontvangen op hun bankrekening.

   actie opslaan
 • Stage

  Stage

  Een stagiair komt naar uw bedrijf om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. Een stagiair hoeft geen productie te draaien, het leeraspect staat centraal. Uw bedrijf moet de stagiair daarbij begeleiden. U hoeft de stagiair geen loon te betalen. Een vergoeding is wel gebruikelijk.

  Onderbetaling bij stage
  Het komt voor dat stagiairs worden ingezet als goedkope arbeidskrachten. Zij krijgen niet of nauwelijks begeleiding en doen volwaardig werk. Zodra iemand het werk doet van een ‘gewone’ werknemer, heeft hij of zij ten minste recht op het minimumloon.

  De Inspectie SZW controleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Bij regulier werk gelden de regels voor een arbeidsovereenkomst. U moet ten minste het minimumloon betalen. Anders kunt u een boete krijgen.

   

  • Wilt u iemand een stage bieden? Let in ieder geval op de volgende punten:

   - Stel een leerplan op waarin de leerdoelen concreet benoemd zijn.
   - Begeleid de stagiair bij het behalen van de leerdoelen.
   - De werkzaamheden zijn bij uitstek gericht op leren en niet op werken.

   Meestal wordt een stageovereenkomst afgesloten. Hierin staat bijvoorbeeld:
   - de duur van de overeenkomst
   - de periode van de stage
   - de leerdoelen en eindtermen
   - de eventuele vergoeding
   - de beoordeling

   Let op! Voor buitenlandse stagiairs gelden extra regels. Deze extra regels vindt u hier.

   actie opslaan
  • Bepaal: gaat het inderdaad om een stage of gaat het om regulier werk?

   JA, het gaat om een stage
   » U kunt volstaan met een vergoeding.

   NEE, het gaat om regulier werk
   » U moet minimaal het wettelijk minimumloon betalen.

   actie opslaan
  • Controleer of de hoogte van de stagevergoeding is vastgelegd in de CAO voor uw branche. Ja? Betaal dan het vastgestelde bedrag. In andere gevallen mag u zelf de hoogte van de vergoeding bepalen.

   actie opslaan
 • Inhoudingen en verrekeningen

  Inhoudingen en verrekeningen

  De hoofdregel is: uw werknemers moeten minimaal het minimumloon ontvangen. Wilt u bedragen inhouden of verrekenen? Dat kan alleen als uw werknemers meer verdienen dan het minimumloon. U mag alleen inhoudingen of verrekeningen doen met het bedrag dat boven het minimumloon uitkomt. U mag geen inhoudingen of verrekeningen doen die afgaan van het minimumloon.

  Er zijn twee specifieke uitzonderingen op deze regel:

  • U zorgt voor huisvesting en houdt de huur in op het loon.
  • U betaalt de zorgverzekeringspremie voor uw werknemer en houdt de premie in op het loon.

  Voor deze beide uitzonderingen gelden aanvullende voorwaarden.

  Huisvesting
  U kunt als werkgever huisvesting regelen voor uw werknemer. U mag dan de huur inhouden op het minimumloon. Als in het huurcontract andere huisvestingskosten zijn opgenomen, zoals energie, water en servicekosten, mag u deze kosten ook inhouden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer machtigt u schriftelijk om de huur en andere huisvestingskosten te betalen aan de verhuurder en om dit bedrag in te houden van zijn of haar loon. Deze volmacht mag geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst of de huurovereenkomst.
  • U mag voor de huisvestingskosten niet meer inhouden dan 25% van het bruto minimumloon dat geldt voor deze werknemer.
  • De verhuurder is een erkende woningbouwcorporatie OF de verhuurder is gecertificeerd door een geaccrediteerde certificerende instelling. Kijk bijvoorbeeld in het register van de Stichting Normering Flexwonen.

  Bij een controle door de Inspectie SZW moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • de schriftelijke volmacht, ondertekend door de werknemer
  • de huurovereenkomst
  • het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt
  • als de verhuurder een woningbouwcorporatie is: de Staatscourant waarin wordt bevestigd dat deze corporatie een ‘toegelaten instelling’ is. U kunt een kopie vragen van de woningbouwcorporatie.

  Let op! Is uw werknemer gedetacheerd vanuit het buitenland? Dan mag u geen huisvestingskosten inhouden op zijn of haar loon.

  Premie voor de zorgverzekering
  Soms kan het handig zijn als u de zorgverzekeringspremie betaalt voor uw werknemer, bijvoorbeeld bij tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. U mag dan de premie inhouden op het loon. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer machtigt u schriftelijk om de zorgverzekeringspremie te betalen aan de zorgverzekeraar en om de premie in te houden op zijn of haar loon. Deze volmacht mag geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst.
  • Het bedrag dat u inhoudt, mag niet hoger zijn dan de gemiddelde nominale premie. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2017 is dat € 1.241 per jaar. Per maand is dit omgerekend € 103,42.

  Bij een controle door de Inspectie SZW moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • de schriftelijke volmacht, ondertekend door de werknemer
  • een kopie van de zorgverzekeringspolis
  • het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt
  • Als u geld inhoudt op het loon van een werknemer voor huur en andere huisvestingskosten: zorg dat de inhouding niet hoger is dan 25% van het minimumloon voor deze werknemer.

   actie opslaan
  • Bewaar de volgende documenten in uw administratie:

   - een volmacht die is ondertekend door uw werknemer, waarin u wordt gemachtigd om de huur en andere huisvestingskosten voor de werknemer te betalen aan de verhuurder en om dit bedrag in te houden op het loon van de werknemer
   - de huurovereenkomst
   - een document waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt, bijvoorbeeld het loonstrookje
   - als de verhuurder een woningbouwcorporatie is: de Staatscourant waarin wordt bevestigd dat de corporatie een ‘toegelaten instelling’ is

   actie opslaan
  • Als u de zorgverzekeringspremie inhoudt op het loon van een werknemer: zorg dat de inhouding niet hoger is dan de gemiddelde nominale premie die voor dat jaar is vastgesteld. Voor 2017 is het € 1.241 per jaar.

   actie opslaan
  • Bewaar de volgende documenten in uw administratie:

   - een volmacht die is ondertekend door uw werknemer, waarin u wordt gemachtigd om de zorgverzekeringspremie voor de werknemer te betalen aan de zorgverzekeraar en om dit bedrag in te houden op het loon van de werknemer
   - een kopie van de zorgverzekeringspolis
   - het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt

   actie opslaan