Beloning

Geldt er een cao voor uw bedrijf? Dan moeten al uw werknemers minimaal het cao-loon ontvangen. Dit geldt ook voor buitenlandse arbeidskrachten, tijdelijke krachten, invalkrachten, mensen met een nulurencontract, thuiswerkers en mensen die voor stukloon werken.

Geldt er geen cao voor uw bedrijf? Dan moeten uw arbeidskrachten in ieder geval het minimumloon én het bijbehorende vakantiegeld (in de wet heet dit vakantiebijslag) ontvangen. Voor werknemers tot 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Let op bij stage
Het doel van een stage is het ontwikkelen van  basisvaardigheden die helpen bij een goede start op de arbeidsmarkt. Daarbij biedt u begeleiding. Bij een stage staat het leren centraal. U hoeft de stagiair geen loon te betalen. Een vergoeding is wel gebruikelijk.

Maar let op: doet de stagiair hetzelfde werk als een ‘gewone’ werknemer? Dan heeft hij of zij ten minste recht op het minimumloon.

 • Hoogte van het loon

  Hoogte van het loon

  De hoogte van het cao-loon checkt u bij uw branche-organisatie. De hoogte van het minimumloon wordt elk half jaar vastgesteld. U moet dan ook het loon aanpassen aan het nieuwe bedrag.

  Loon tijdens inwerkperiode
  U betaalt al uw werknemers een volwaardig loon. Neemt u een nieuwe werknemer aan? Dan kunt u voor de inwerkperiode eventueel een lager loon afspreken, omdat de nieuwe werknemer in die tijd mogelijk nog niet 100% productief kan zijn. Maar u moet altijd minimaal het minimumloon betalen.

  Stukloon
  Stukloon is loon dat u per stuk afgeleverd werk betaalt. In uw contract met de werknemer staat hoe hoog het loon is, en hoeveel werk hij of zij daarvoor moet doen. Maar let op: werknemers moeten gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor ieder gewerkt uur. Dat moet ook blijken uit uw administratie. U leest er meer over in de Factsheet stukloon voor werkgevers.

 • Meerwerk

  Meerwerk

  Als werknemers meer uren werken dan in hun contract staat, noemen we dat ‘meerwerk’. Voor elk uur meerwerk dat zij doen, moet u hen minstens het minimumuurloon betalen. U mag meerwerk ook compenseren met vrije tijd, maar alleen als u dat schriftelijk met de werknemer afspreekt. En vanaf 2019 mag dat alleen nog maar als het in de cao van uw branche staat. U leest er meer over in de Factsheet meerwerk voor werkgevers.

  • Controleer of alle arbeidskrachten die voor u werken het loon ontvangen waar zij recht op hebben. Dus het cao-loon als dat er is, of anders in ieder geval het minimumloon. Op ondernemersplein.nl leest u meer over (de hoogte van) het minimumloon.

   actie opslaan
  • Ga na of uw nieuwe werknemers minimaal het minimumloon ontvangen. Klik voor de hoogte van het minimumloon en meer info hierover.

   actie opslaan
 • Minimum vakantiegeld

  Minimum vakantiegeld

  U moet uw werknemers ook vakantiegeld (de wet noemt dit vakantiebijslag) betalen: minimaal 8% van hun bruto jaarloon.

  Op welk moment betaalt u het vakantiegeld? Dat is in veel gevallen vastgelegd in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Is dat niet het geval? Dan betaalt u het vakantiegeld elk jaar in juni.

  Als een werknemer bij u stopt met werken, moet u de werknemer het vakantiegeld betalen dat hij of zij nog tegoed heeft.

  • Zorg dat het vakantiegeld voor arbeidskrachten minimaal 8% bedraagt van hun bruto jaarloon.

   actie opslaan
  • Lees meer over de hoogte van het vakantiegeld.

   actie opslaan
  • Betaal het vakantiegeld op het tijdstip dat is vastgelegd in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Is er geen tijdstip afgesproken? Betaal het vakantiegeld dan in juni.

   actie opslaan
 • Het loonstrookje

  Het loonstrookje

  Uw werknemers moeten een loonstrookje krijgen waarop hun loon is gespecificeerd. Zij krijgen altijd een loonstrookje bij de eerste uitbetaling van het loon. En daarna in ieder geval elke keer wanneer er iets wijzigt in het loon.

  Op het loonstrookje vermeldt u o.a. het brutoloon, het wettelijk minimumloon, de ingehouden belasting en premies, het vakantiegeld, een specificatie van eventuele onkostenvergoedingen en van eventuele inhoudingen.

 • Loon via de bank betalen

  Loon via de bank betalen

  U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet altijd ten minste het netto minimumloon overmaken naar de bankrekening van uw werknemers.

  Uitzondering: in sommige gevallen mag u een bedrag inhouden op het minimumloon voor huisvestingskosten, pensioenpremie en de ziektekostenpremie.

  • Zorg dat u het loon van uw werknemers in ieder geval gedeeltelijk via de bank betaalt. Zij moeten minimaal het netto minimumloon ontvangen op hun bankrekening.

   actie opslaan
 • Stage

  Stage

  Een stagiair komt naar uw bedrijf om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. Een stagiair hoeft geen productie te draaien, het leeraspect staat centraal. Uw bedrijf moet de stagiair daarbij begeleiden. U hoeft de stagiair geen loon te betalen. Een vergoeding is wel gebruikelijk.

  Onderbetaling bij stage
  Het komt voor dat stagiairs worden ingezet als goedkope arbeidskrachten. Zij krijgen niet of nauwelijks begeleiding en doen volwaardig werk. Zodra iemand het werk doet van een ‘gewone’ werknemer, heeft hij of zij ten minste recht op het minimumloon.

  De Inspectie SZW controleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Bij regulier werk gelden de regels voor een arbeidsovereenkomst. U moet ten minste het minimumloon betalen. Anders kunt u een boete krijgen.

   

  • Wilt u iemand een stage bieden? Let in ieder geval op de volgende punten:

   - Stel een leerplan op waarin de leerdoelen concreet benoemd zijn.
   - Begeleid de stagiair bij het behalen van de leerdoelen.
   - De werkzaamheden zijn bij uitstek gericht op leren en niet op werken.

   Meestal wordt een stageovereenkomst afgesloten. Hierin staat bijvoorbeeld:
   - de duur van de overeenkomst
   - de periode van de stage
   - de leerdoelen en eindtermen
   - de eventuele vergoeding
   - de beoordeling

   Let op! Voor buitenlandse stagiairs gelden extra regels. Deze extra regels vindt u hier.

   actie opslaan
  • Bepaal: gaat het inderdaad om een stage of gaat het om regulier werk?

   JA, het gaat om een stage
   » U kunt volstaan met een vergoeding.

   NEE, het gaat om regulier werk
   » U moet minimaal het wettelijk minimumloon betalen.

   actie opslaan
  • Controleer of de hoogte van de stagevergoeding is vastgelegd in de CAO voor uw branche. Ja? Betaal dan het vastgestelde bedrag. In andere gevallen mag u zelf de hoogte van de vergoeding bepalen.

   actie opslaan
 • Inhoudingen en verrekeningen

  Inhoudingen en verrekeningen

  De hoofdregel is: uw werknemers moeten minimaal het minimumloon ontvangen. Wilt u bedragen inhouden of verrekenen? Dat kan alleen als uw werknemers meer verdienen dan het minimumloon. U mag alleen inhoudingen of verrekeningen doen met het deel van het loon dat boven het minimumloon uitkomt.

  U mag dus geen inhoudingen of verrekeningen doen die zorgen dat werknemers uiteindelijk mínder krijgen dan het minimumloon. Behalve de bedragen die u van de wet moet of mag inhouden. Dit zijn bijvoorbeeld pensioenpremies en loonheffingen.

  Heeft uw werknemer schulden, en heeft een gerechtsdeurwaarder beslag gelegd op het loon van die werknemer? Dan moet u een deel van het loon overmaken naar de deurwaarder. Ook als de werknemer daardoor minder overhoudt dan het minimumloon.

  Ook in de volgende situaties mag u van de wet een deel van het minimumloon inhouden:

  • U zorgt voor huisvesting en houdt de huur in op het loon.
  • U betaalt de zorgverzekeringspremie voor uw werknemer en houdt de premie in op het loon.

  In al deze situaties gelden aanvullende voorwaarden: op deze pagina leest u er meer over. Voor werknemers met een arbeidsbeperking mag u meer bedragen inhouden.

  Loonbeslag
  Heeft uw werknemer schulden? Dan kan een gerechtsdeurwaarder, na een vonnis van de rechter, beslag leggen op een deel van zijn loon. U moet in dat geval een deel van het loon direct aan de deurwaarder betalen. Dat kan betekenen dat u minder betaalt dan het minimumloon.

  Uw werknemer moet wel geld overhouden om van te leven. Dit deel heet de 'beslagvrije voet'. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de situatie van uw werknemer. De gerechtsdeurwaarder berekent de beslagvrije voet.

  Dit betekent het volgende voor u:

  • De gerechtsdeurwaarder stuurt u een brief, het 'beslagexploot'. Daarin staat op welk deel van het loon hij beslag legt. Dit deel van het loon moet u elke maand rechtstreeks aan de deurwaarder overmaken.
  • Controleer samen met uw werknemer of de beslagvrije voet goed is berekend. Zo voorkomt u dat u onterecht geld overmaakt naar de deurwaarder. U leest meer over deze berekening op de websites van de Belastingdienst en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). 
  • U mag geen kosten in rekening brengen bij uw werknemer voor de tijd die u kwijt bent aan het loonbeslag.

  Bij een controle door de Inspectie SZW moet u in ieder geval de volgende documenten kunnen laten zien:

  • De brief van de gerechtsdeurwaarder, waaruit blijkt welk bedrag u moet inhouden op het salaris en overmaken naar de deurwaarder.
  • De afschriften waaruit blijkt dat u een deel van het loon naar de gerechtsdeurwaarder heeft overgemaakt.

  Let op! Sommige websites stellen dat u de documenten over het loonbeslag moet vernietigen, zodra het loonbeslag ophoudt. Dit klopt niet! Zorg altijd dat u alle documenten over het loonbeslag bewaart. Zo kunt u aan de Inspectie SZW laten zien waarom u minder dan het minimumloon heeft betaald aan uw werknemer.

  Huisvesting
  U kunt als werkgever huisvesting regelen voor uw werknemer. U mag dan de huur inhouden op het minimumloon. Als in het huurcontract andere huisvestingskosten zijn opgenomen, zoals energie, water en servicekosten, mag u deze kosten ook inhouden. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer machtigt u schriftelijk om de huur en andere huisvestingskosten te betalen aan de verhuurder en om dit bedrag in te houden van zijn of haar loon. Deze volmacht mag geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst of de huurovereenkomst.
  • U houdt voor de huisvestingskosten niet meer in dan 25% van het bruto minimumloon dat geldt voor deze werknemer.
  • De verhuurder is een erkende woningbouwcorporatie óf de verhuurder is gecertificeerd door een geaccrediteerde certificerende instelling. Kijk bijvoorbeeld in het register van de Stichting Normering Flexwonen.

  Bij een controle door de Inspectie SZW moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • de schriftelijke volmacht, ondertekend door de werknemer
  • de huurovereenkomst
  • het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt
  • als de verhuurder een woningbouwcorporatie is: de Staatscourant waarin wordt bevestigd dat deze corporatie een ‘toegelaten instelling’ is. U kunt een kopie vragen van de woningbouwcorporatie.

  Let op! Is uw werknemer gedetacheerd vanuit het buitenland? Dan mag u geen huisvestingskosten inhouden op zijn of haar loon.

  Premie voor de zorgverzekering
  Soms kan het handig zijn als u de zorgverzekeringspremie betaalt voor uw werknemer, bijvoorbeeld bij tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. U mag dan de premie inhouden op het loon. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer machtigt u schriftelijk om de zorgverzekeringspremie te betalen aan de zorgverzekeraar en om de premie in te houden op zijn of haar loon. Deze volmacht mag geen onderdeel zijn van de arbeidsovereenkomst.
  • De werknemer is zelf de verzekeringnemer. Hij of zij moet dus de verzekering hebben afgesloten.
  • Het bedrag dat u inhoudt, mag niet hoger zijn dan de gemiddelde nominale premie. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2019 is dat € 1.432 per jaar. Per maand is dit omgerekend € 119,35.

  Bij een controle door de Inspectie SZW moet u de volgende documenten kunnen laten zien:

  • de schriftelijke volmacht, ondertekend door de werknemer
  • een kopie van de zorgverzekeringspolis
  • het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt
  • het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt 

  Werknemer met arbeidsbeperking
  Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking die het minimumloon verdient? Dan mag u meer kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden op zijn of haar loon: er is geen maximumbedrag. De werknemer moet u wel een schriftelijke volmacht geven. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

  • Als u geld inhoudt op het loon van een werknemer voor huur en andere huisvestingskosten: zorg dat de inhouding niet hoger is dan 25% van het minimumloon voor deze werknemer.

   actie opslaan
  • Bewaar de volgende documenten in uw administratie:

   - een volmacht die is ondertekend door uw werknemer, waarin u wordt gemachtigd om de huur en andere huisvestingskosten voor de werknemer te betalen aan de verhuurder en om dit bedrag in te houden op het loon van de werknemer
   - de huurovereenkomst
   - een document waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt, bijvoorbeeld het loonstrookje
   - als de verhuurder een woningbouwcorporatie is: de Staatscourant waarin wordt bevestigd dat de corporatie een ‘toegelaten instelling’ is

   actie opslaan
  • Bewaar de volgende documenten in uw administratie:

   - een volmacht die is ondertekend door uw werknemer, waarin u wordt gemachtigd om de zorgverzekeringspremie voor de werknemer te betalen aan de zorgverzekeraar en om dit bedrag in te houden op het loon van de werknemer
   - een kopie van de zorgverzekeringspolis
   - het loonstrookje of andere documenten waaruit blijkt welk bedrag u inhoudt

   actie opslaan
  • Check of u pensioenpremies mag in houden. Dit zijn de premies die u als werkgever moet betalen aan het pensioenfonds, voor een pensioenverzekering, of voor bepaalde spaarregelingen. Voldoen de regelingen aan de Pensioenwet of het Besluit fondsen en spaarregelingen? Dan mag u de bijdragen voor de regelingen altijd inhouden, zelfs op het minimumloon. Vraag dit na dit bij de verzekeraar of het fonds.

   actie opslaan
  • Als u de zorgverzekeringspremie inhoudt op het loon van een werknemer: zorg dat de inhouding niet hoger is dan de gemiddelde nominale premie die voor dat jaar is vastgesteld. Voor 2019 is het € 1.432 per jaar.

   actie opslaan